Wyroki rozwodowe zagraniczne

Adwokat Kraków – wyroki rozwodowe zagraniczne

Uznanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyroków rozwodowych wydanych przez Sądy zagraniczne za skuteczne.

Wyroki rozwodowe wydane w państwach unijnych

Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej uznanie wyroku rozwodowego wydanego w innym państwie unijnym i wpisanie wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa następuje na wniosek osoby zainteresowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uwaga! Powyższa zasada nie dotyczy wyroków rozwodowych wydanych w Danii.

Uwaga! W przypadku wyroków rozwodowych wydanych przed 1 maja 2004 r., oraz wyroków wydanych w Danii uznanie wyroku może nastąpić wyłącznie przed sądem okręgowym.

Wyroki wydane w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej

W przypadku wyroków wydanych w państwach, które nie są członkami Unii Europejskiej sposób uznania wyroku uzależniony jest od tego, czy został on wydany przed, czy po 1 lipca 2009 r.

O uznanie wyroku wydanego przed 1 lipca 2009 r. należy wystąpić do sądu okręgowego, o jego potwierdzenie; w tych sprawach reprezentuję klienta.