Prawo cywilne

Adwokat Kraków – prawo cywilne

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego takie jak:

 • spadki – m.in. stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub z testamentu, dział spadku, w tym połączony ze zniesieniem współwłasności, zachowek;
 • prawo zobowiązań (postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone gospodarcze) – w tym sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, windykacją należności, czynami niedozwolonymi, odszkodowania, sprawy konsumenckie;
 • prawo rzeczowe – ochrona własności, stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, uwłaszczenia, uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości, podziały majątku;
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego – m. in. Wnioski egzekucyjne, skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne;
 • roszczenia odszkodowawcze których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:
   • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej);
   • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści;
   • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej;

  renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich;

  • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu;
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej;
  • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej

Jak każdy adwokat specjalizujący sie w prawie cywilnym jestem w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo oraz pomoc prawną w całym spektrum problematyki prawa cywilnego.